Laidu pagasts

Laidu pagasta pārvalde

PĀRDOD NEKUSTAMO ĪPAŠUMU – DZĪVOKLI “STABURADZES”-22, SERMĪTĒ

staburadze

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – dzīvokli “Staburadzes”-22, Sermītē, Laidu pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr.62649000096.

Īpašuma sastāvs: trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 67,4 m2 un kopīpašuma 674/12970 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 62640060116001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62640060116 ar platību 0,4378 ha.

Nosacītā cena 850,00 EUR, drošības nauda 85,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR, izsoles solis 50,00 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 2019. gada 18. martā, plkst.13.00.

Dalībnieku reģistrācija līdz 2019. gada 15. marta plkst.14.00.

Izsoles noteikumus var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Informācija par nekustamo īpašumu pa tālruni63350143, e-pasts DOME@KULDIGA.LV.

INVENTARIZĀCIJA

ARĪ ŠOGAD ĪSTENOS INICIATĪVU KONKURSU “DARĪSIM PAŠI”

Kuldīgas novadā arī 2019. gadā rīkos iedzīvotāju iniciatīvu konkursu “Darīsim paši”, ko pašvaldība rīko kopš 2007. gada.

Iedzīvotāju iniciatīvu konkursa mērķis ir radīt sakārtotu un uzlabotu apkārtējo publisko vidi novadā, kā arī sekmēt iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību projektu īstenošanā. Katram no atbalstītajiem projektiem plānots piešķirt 700 eiro lielu līdzfinansējumu. Kopumā iecerēts finansiāli atbalstīt 36 iedzīvotāju iniciatīvu projektus.

Iedzīvotāji aktīvi piedalās šajā konkursā – nevalstiskas organizācijas un iedzīvotāju grupas, ieguldot savu darbu, laiku un arī līdzekļus, ar pašvaldības finansiālu atbalstu gadu gaitā īstenojušas jau vairāk nekā 450 projektu. Pateicoties iedzīvotāju aktivitātei, remontētas kāpņu telpas, sakārtoti pagalmi un autostāvvietas, atjaunotas durvis un logi, veikti uzlabojumi baznīcās un kapsētās, darināti tērpi pašdarbības kolektīviem, ierīkoti rotaļu un sporta laukumi, kā arī paveikts daudz citu derīgu un vietējai sabiedrībai svarīgu darbu.

Konkursu “Darīsim paši” arī šogad vadīs un koordinēs Terēza Strauta, kurai jautājumu gadījumā var zvanīt pa tālruni 63322371, 27020793 vai rakstīt e-pastā: TEREZA.STRAUTA@KULDIGA.LV . Iesniegtos projektus vērtēs un apmeklēs Kuldīgas novada Domes apstiprināta konkursa žūrija.

Konkursa nolikums un pieteikuma informācija pieejama WWW.KULDIGA.LV vai Kuldīgas novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Projekta pieteikumus var iesniegt līdz 15. martam.

NOLIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPA

PIELIKUMS

Informē par traktortehnikas tehniskās apskates laikiem 2019. gadā

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (VTUA) informē par traktortehnikas un tās piekabju tehniskās apskates laikiem 2019. gadā Kuldīgas novadā, kad VTUA inspektori būs sastopami novada pagastos.

VTUA atgādina: lai piedalītos ceļu satiksmē, tai skaitā arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Tāpat jāņem vērā, ka par VTUA sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

  1. gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Kuldīgas novadā

 

Sermītē – “Mehāniskās darbnīcas” 1. aprīlī 14.00, 10. jūnijā 13.30, 15. augustā 11.00;

Laidos – “Gnomiķi” (pie darbnīcām) 12. jūnijā 15.00;

 

Tālrunis informācijai: 29425676, 29920594, e-pasts: kuldiga@vtua.gov.lv . Plašāk: www.vtua.gov.lv

 

SODĪS PAR NEPIEDALĪŠANOS PAŠVALDĪBAS ORGANIZĒTAJĀ SADZĪVES ATKRITUMU SAVĀKŠANĀ

atkritumi

Lai Kuldīgas novadā mazinātu to mājsaimniecību skaitu, kas neslēdz līgumu ar SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” par pašvaldības organizēto sadzīves atkritumu savākšanu, no 2019. gada 1. marta Kuldīgas novada pašvaldības policija uzsāks soda sankciju piemērošanu.

“Vēl aizvien ir ļoti daudz iedzīvotāju, kuri savus atkritumus tā vietā, lai oficiālu nodotu, izmet uz citu cilvēku rēķina daudzdzīvokļu dzīvojamo māju masīvu konteineros, kapsētu organisko atkritumu konteineros, pilsētā mazajās atkritumu urniņās pie ēkām un soliņiem, mežā, grāvjos un citviet. Un kāds par šo iedzīvotāju negodīgo rīcību vienmēr maksā,” saka SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Tehniskās bāzes un atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājs Kaspars Poriķis.

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. panta pirmās daļas 1. punkts nosaka, ka atkritumu radītājiem ir pienākums slēgt līgumu ar pašvaldības izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju. Kuldīgas novada pašvaldība sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pienākumus kopš 2013. gada ir deleģējusi SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”.

Arī Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Kuldīgas novadā” teikts, ka “nekustamā īpašuma īpašniekam, lietotājam, valdītājam vai apsaimniekotājam, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, jāslēdz atsevišķs līgums par katrā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar pašvaldības noteikto sadzīves atkritumu apsaimniekotāju”.

Par līguma neslēgšanu par īpašumā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu  var iestāties administratīvā atbildība, atbilstoši Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 75. panta otrajai daļai “Par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā”, kas paredz  uzlikt naudas sodu no 70 līdz 700 eiro fiziskajām personām, bet no 430 līdz 1400 eiro juridiskajām personām.

Līgumu ar SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas var noslēgt klātienē Pilsētas laukumā 2, 216. kabinetā vai rakstot e-pastu: KKP@KULDIGA.LV, vai uzrakstot iesniegumu uzņēmuma mājaslapā internetā www.kkp.lv, sadaļā “Iesniegumi”.