PĀRDOD NEKUSTAMO ĪPAŠUMU – DZĪVOKLI “STABURADZES”-22, SERMĪTĒ

staburadze

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – dzīvokli “Staburadzes”-22, Sermītē, Laidu pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr.62649000096.

Īpašuma sastāvs: trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 67,4 m2 un kopīpašuma 674/12970 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 62640060116001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62640060116 ar platību 0,4378 ha.

Nosacītā cena 850,00 EUR, drošības nauda 85,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR, izsoles solis 50,00 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 2019. gada 18. martā, plkst.13.00.

Dalībnieku reģistrācija līdz 2019. gada 15. marta plkst.14.00.

Izsoles noteikumus var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Informācija par nekustamo īpašumu pa tālruni63350143, e-pasts DOME@KULDIGA.LV.

INVENTARIZĀCIJA