Laidu pagasts

Laidu pagasta pārvalde

PĀRDOD NEKUSTAMO ĪPAŠUMU – DZĪVOKLI “STABURADZES”-22, SERMĪTĒ

staburadze

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – dzīvokli “Staburadzes”-22, Sermītē, Laidu pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr.62649000096.

Īpašuma sastāvs: trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 67,4 m2 un kopīpašuma 674/12970 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 62640060116001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62640060116 ar platību 0,4378 ha.

Nosacītā cena 850,00 EUR, drošības nauda 85,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR, izsoles solis 50,00 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 2019. gada 18. martā, plkst.13.00.

Dalībnieku reģistrācija līdz 2019. gada 15. marta plkst.14.00.

Izsoles noteikumus var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Informācija par nekustamo īpašumu pa tālruni63350143, e-pasts DOME@KULDIGA.LV.

INVENTARIZĀCIJA

ARĪ ŠOGAD ĪSTENOS INICIATĪVU KONKURSU “DARĪSIM PAŠI”

Kuldīgas novadā arī 2019. gadā rīkos iedzīvotāju iniciatīvu konkursu “Darīsim paši”, ko pašvaldība rīko kopš 2007. gada.

Iedzīvotāju iniciatīvu konkursa mērķis ir radīt sakārtotu un uzlabotu apkārtējo publisko vidi novadā, kā arī sekmēt iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību projektu īstenošanā. Katram no atbalstītajiem projektiem plānots piešķirt 700 eiro lielu līdzfinansējumu. Kopumā iecerēts finansiāli atbalstīt 36 iedzīvotāju iniciatīvu projektus.

Iedzīvotāji aktīvi piedalās šajā konkursā – nevalstiskas organizācijas un iedzīvotāju grupas, ieguldot savu darbu, laiku un arī līdzekļus, ar pašvaldības finansiālu atbalstu gadu gaitā īstenojušas jau vairāk nekā 450 projektu. Pateicoties iedzīvotāju aktivitātei, remontētas kāpņu telpas, sakārtoti pagalmi un autostāvvietas, atjaunotas durvis un logi, veikti uzlabojumi baznīcās un kapsētās, darināti tērpi pašdarbības kolektīviem, ierīkoti rotaļu un sporta laukumi, kā arī paveikts daudz citu derīgu un vietējai sabiedrībai svarīgu darbu.

Konkursu “Darīsim paši” arī šogad vadīs un koordinēs Terēza Strauta, kurai jautājumu gadījumā var zvanīt pa tālruni 63322371, 27020793 vai rakstīt e-pastā: TEREZA.STRAUTA@KULDIGA.LV . Iesniegtos projektus vērtēs un apmeklēs Kuldīgas novada Domes apstiprināta konkursa žūrija.

Konkursa nolikums un pieteikuma informācija pieejama WWW.KULDIGA.LV vai Kuldīgas novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Projekta pieteikumus var iesniegt līdz 15. martam.

NOLIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPA

PIELIKUMS