Izsludināta publiskā apspriešana par koku ciršanu saskaņā ar SIA “PBT” izstrādāto būvprojektu “Autoceļa 6264A002 “Kazdanga – Sermīte” pārbūve” Laidu pagastā, Kuldīgas novadā

Ar Apstādījumu uzraudzīšanas komisijas lēmumu un lietas materiāliem var iepazīties un publiskās apspriedes anketas iespējams saņemt un aizpildīt Kuldīgas novada Domē Apmeklētāju pieņemšanas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, LV-3301 un Laidu pagasta pārvaldē “Pagastmāja”, Laidi, Laidu pagasts, Kuldīgas novads un Sermītes bibliotēkā, Sermītes skola, Laidu pagasts, Kuldīgas novads, LV-3317, kā arī aizpildīt elektroniski šeit, līdz 2017.gada 16.oktobrim plkst.18.00.

Pēc publiskās apspriešanas rezultāti tiks apkopoti un nodoti izvērtēšanai Apstādījumu uzraudzīšanas komisijai.

Papildus informāciju par koku ciršanas ieceri var saņemt Būvvaldē pie vides speciālistes Daces Jansones, tālrunis: 63324935; e-pasts: dace.jansone@kuldiga.lv.