Pārdomu laiks.

13.novembris – skaistas ziemas dienas, bez sala un stindzinoša vēja. Var sacīt: ”Dieva izredzēta”, lai Laidu pagasta ļaudis varētu apmeklēt savus mīļos aizgājušos kapsētās. Lai noliktu svecīti pie savu tuvinieku kapu kopiņām un pabūtu domās ar mīļajiem aizgājušajiem. Svecīšu vakars šajā dienā notika „Pils Sakaru” kapsētā, „Vangas”, „Dumpīšu” un „Laidu” kapsētās. Arī „Ārzes” kapos.

Svētbrīdi noturēja Valtaiķu aut. ev. lut. draudzes mācītājs Varis Bitenieks, kopā ar Laidu pagasta Sieviešu ansambli. Tika dziedātas četras garīgās dziesmas. Liels, liels paldies ansamblim, par skaisto izpildījumu. Šādi svecīšu vakari mūs visus vairāk un vairāk satuvina. Tas liek pārdomāt, un domu kamolu risināt atmiņās par saviem mīļajiem, kas aizgājuši Dieva valstībā…

Liels paldies Laidu pagasta valdei un tās priekšniekam Neilanda kungam par atsaucību, iedodot busiņu ansambļa vajadzībām. Paldies šoferītim, kas slidenajā ceļā veica savu darbu.

Lai jums visiem Dieva svētība!

Tālis Lagzdiņš Valtaiķu autonomās evaņģēliski luteriskās  draudzes priekšnieks.