ARĪ 2022. GADĀ ĪSTENOS PROJEKTUS INICIATĪVU KONKURSĀ “DARĪSIM PAŠI”

DARĪSIM PAŠI

Kuldīgas novadā arī 2022. gadā rīkos iedzīvotāju iniciatīvu konkursu “Darīsim paši”. Pašvaldība to organizēs jau piecpadsmito reizi, finansiāli atbalstot jau esošas nevalstiskas organizācijas vai iedzīvotāju grupas, kas izveidotas tikai šī konkursa ietvaros. Konkursa mērķis ir sekmēt iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību projektu īstenošanā un piesaistot Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējumu, kā arī sakārtot un uzlabot apkārtējo publisko vidi Kuldīgas novadā.

Konkursā var tikt īstenoti projekti, kas veicina iedzīvotāju iesaistīšanos pašu iecerēto ideju īstenošanā, veicot uzlabojumus infrastruktūras un sociālajā jomā, izglītojot sabiedrību, radot jaunus tūrisma produktus, veicinot sporta aktivitātes, daudzveidojot brīvā laika pavadīšanas iespējas u.c. No projektu īstenošanas labums jāgūst Kuldīgas novada iedzīvotājiem.

Katram no atbalstītajiem projektiem plānots piešķirt 800 eiro lielu līdzfinansējumu. Pašvaldības budžetā konkursam šogad paredzēts finansējums 33 800 EUR apmērā.

Iedzīvotāji aktīvi piedalās šajā konkursā – nevalstiskas organizācijas un iedzīvotāju grupas, ieguldot savu darbu, laiku un arī līdzekļus, ar pašvaldības finansiālu atbalstu gadu gaitā īstenojušas jau vairāk nekā 500 projektu. Pateicoties iedzīvotāju aktivitātei, remontētas kāpņu telpas, sakārtoti pagalmi un autostāvvietas, atjaunotas durvis un logi, veikti uzlabojumi baznīcās un kapsētās, darināti tērpi pašdarbības kolektīviem, ierīkoti rotaļu un sporta laukumi, kā arī paveikts daudz citu derīgu un vietējai sabiedrībai svarīgu darbu.

Tiks atbalstīti tikai tādi projekti ārējās un iekšējās publiskās vides uzlabošanai, kuriem saskaņā ar būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami.

Konkursa “Darīsim paši” koordinēšanu šajā gadā pārņem  biedrība “Darīsim paši”, ar ko pašvaldībaa slēgs sadarbības līgumu. Jautājumu un neskaidrību gadījumos iedzīvotāji aicināti sazināties ar biedrības administratīvo vadītāju Ievu Birbeli, tālr. 29463295, e-pasts DARISIM.PASI@GMAIL.COM .

Iesniegtos projektus vērtēs Kuldīgas novada domes apstiprināta konkursa žūrija, ko vadīs Ģirts Vēvers. Žūrijā kopā ar viņu darbosies  domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, Indra Iveta Gaile, Daiga Mellere,  Agris Kimbors un Terēza Strauta.

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas pieejamas HTTPS://KULDIGA.LV/PASVALDIBA/KONKURSI/DARISIM-PASI vai Kuldīgas novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā (Baznīcas ielā 1, Kuldīgā), vai valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros Alsungā (Pils ielā 1, Alsungā) un Skrundā (Raiņa ielā 11, Skrundā).

Projekta pieteikumi jāiesniedz Kuldīgas novada pašvaldībā (Baznīcas ielā 1, Kuldīgā), valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros Alsungā (Pils iela 1, Alsunga, Kuldīgas novads, LV-3306) un Skrundā (Raiņa iela 11, Skrunda, Kuldīgas novads, LV-3326),  vai jāiesūta elektroniski e-pastā: DOME@KULDIGA.LV vai portālā www.latvija.lv līdz 10. martam.

Apstiprinātajiem projektiem būs jābūt pilnībā pabeigtiem un sagatavotiem žūrijas apskatei līdz 1. oktobrim.

Darisim_pasi_nolikums_2022-pdf_fin

KULDĪGAS NOVADĀ RĪKOS IKGADĒJO KONKURSU “ZIEMASSVĒTKI KULDĪGAS NOVADĀ”

ziemassvetku konkurss

Lai veicinātu Ziemassvētku laikam atbilstošu noskaņu Kuldīgas pilsētā un novadā, kā arī noskaidrotu oriģinālāko skatlogu, telpu, ēku fasāžu, pagalmu, priekšpagalmu īpašniekus vai apsaimniekotājus un pašdarināto Ziemassvētku rotājumu īpašniekus, Kuldīgas novada pašvaldība arī šogad rīkos konkursu “Ziemassvētki Kuldīgas novadā”.

Pieteikumus konkursam pieņems līdz 20. decembrim. Pieteikumus var iesniegt fiziskas un juridiskas personas, valsts un pašvaldības iestādes, norādot pieteiktā objekta adresi, veikala vai uzņēmuma nosaukumu (noformētāja (mākslinieka) vārdu un uzvārdu), kā arī sniedzot īsu pamatojumu, kāpēc iesniedzējs piesaka konkursam tieši šo objektu.

Pieteikuma anketas būs pieejamas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kuldīgā, Baznīcas ielā 1 un pagastu pārvalžu telpās. Pieteikuma anketu var aizpildīt arī ŠEIT.

Konkursā atsevišķi vērtēs skatlogus, ēku fasādes un priekšpagalmus, viensētas vai privātmājas ciematos, oriģinālākos dekorus un ar rokām veidotus rotājumus. Vērtēšanas komisija ņems vērā konkrētā objekta noformējuma atrašanās vietu, rotājumus, kompozīciju un krāsu, formu, lietoto materiālu atbilstību apkārtējai videi, ēkas arhitektūrai, kā arī idejas oriģinalitāti.

Pirmās vietas ieguvēji katrā nominācijā saņems naudas balvu EUR 75 apmērā un atzinības rakstu, bet pārējie – atzinības rakstus.

KONKURSA NOLIKUMS